Borçlar Hukuku

 Borçlar hukuku, kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Bize Ulaşın

Borç ilişkisi iki veya daha çok kişi arasında kurulan, taraflardan birine belirli bir edimi isteme yetkisi verirken, diğerine de bu edimi ifa yükümlülüğü veren hukuki bir ilişkidir. Usul Hukuk tarafından uzman avukatlar tarafından özel olarak çalışmaların da yapıldığı borçlar hukuku, genel hatlarıyla bu şekilde ifade edilmesine rağmen birçok hukuk dalını da ihtiva eder. 6098 sayılı Borçlar Kanunumuz borcun kaynaklarını;

 •         Sözleşmeden doğan borç ilişkileri
 •         Haksız fiilden doğan borç ilişkileri
 •         Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri

Olmak üzere 3 temel kategori olarak düzenlemiştir. Borçlar hukuku, borcun doğumu, devri, sona ermesi, cezai şart, borcun zamanaşımına uğraması, alacağın temliki vb. sayısız borç ilişkisinden kaynaklanan hukuki sorunların tanzim edildiği bir hukuk alanıdır.

Borçlar Hukuku Kapsamına Giren Dava ve İşlerden Bir Kısmı:

 1.     Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye Davası:

    Borçlar kanunumuzda konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira sözleşmesinin bildirim yoluyla feshi, bildirimin geçerlilik koşulları ve tahliye davasının hangi sebeplerle ve hangi süreler içinde açılması gerektiği düzenlenmiştir. (BK. Md.-347-348-349-350-351-352)

 1.     Kira Bedelinin Tespiti Davası:

   Kira bedelinin belirlenmesi, dava açma süresi ve kararın etkisi Borçlar Kanunu’nun 344 ve 345’inci maddelerinde düzenlenmiştir.

 1.     Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davası:

  Kendisine karşı ilamsız icra takibi yapılmış olan borçlu, ödeme emrine itiraz edilmemiş veya itiraz edilmiş olmakla birlikte yerinde görülmemiş olması sebebiyle icra takibi kesinleşmiş olsa dahi maddi hukuk bakımından borçlu olmadığını ileri sürebilir. Bunun için, takip devam ederken alacaklıya karşı menfi tespit davası açabileceği gibi, böyle bir menfi tespit davası açmamış ve borcu cebri icra tehdidi altında ödemiş ise, ödemiş olduğu paranın kendisine verilmesi için alacaklıya karşı istirdat davası açabilir.

 1.     Alacağın Temliki (devri):

  Alacağın temliki (devri), mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemidir. Bazı alacakların temlikine izin verilmemiştir. Devri caiz olmayan alacaklar kanundan, sözleşmeden veya işin niteliğinden doğmaktadır. Borçlar kanununun 184. maddesine göre, alacağın temliki sözleşmesi temlik edenle temlik alan arasında yazılı bir şekilde yapılmalıdır. Yazılı şekil şartından kasıt, en azından adi yazılı şekildir.

 1.     Müteselsil Borçluluk(sorumluluk):

   Müteselsil borçluluk Borçlar kanununda Teselsül başlığı altında düzenlenmiş olup, birden çok borçlunun her birinin alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiği borçluluk ilişkisidir.

 1.     Eser Sözleşmesi ve Unsurları:

 Eser sözleşmesi karşılıklı edimleri içeren bir iş görme sözleşmesidir. Yüklenicinin edimi eseri meydana getirmek ve iş sahibine teslim etmek, iş sahibinin karşı edimi ise teslim edilen eserin bedelini ödemektir. Eser sözleşmelerinde “eser” ve “bedel” olmak üzere iki temel unsur vardır.

 1.     Kambiyo Senedinde Bedelsizlik İddiası ve Menfi Tespit Davası:

   Bedelsizliğe dayalı menfi tespit davasının yasal dayanağı Borçlar Kanunu’nun 77 vd. maddelerinde düzenlenen sebepsiz zenginleşmedir.

 1.     Borçlar Hukukunda Hata Hile ve Korkutma:

  Türk Borçlar Hukuku sisteminde iradeyi bozan sebepler üç durum olarak hüküm altına alınmıştır. İradesi bu üç unsurdan herhangi biri sebebiyle bozulan taraf sözleşmeyle bağlı değildir.

 1.     İnanç Sözleşmesi:

    İnananla inanılan arasında yapılan, onların hak ve borçlarını belirleyen, inançlı muamelenin sona erme sebeplerini ve devredilen hakkın, inanılan tarafından inanana geri verme(iade) şartlarını içeren borçlandırıcı bir muameledir.

 1. Cezai şart:

 Cezai şart borçlunun, asıl borcunu ilerde, hiç veya gereği gibi ifa etmediği takdirde alacaklıya karşı ifa etmeyi önceden taahhüt ettiği edime denir. 

Ayrıca maddi ve manevi tazminat davaları da genel esaslarını borçlar hukukundan alan dava türleridir.

Biz kimiz

Usul Hukuk, hukukun her alanında ihtisas sahibi avukatları ile Türkiye, ABD, Avrupa, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinde müvekkillerinin ihtiyacı olan hukuki desteği sağlayan bağımsız bir hukuk bürosudur.

Birçok sektörden Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları ile uluslararası alanlarda faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık veren, Dünyada ve Türkiye’de sürekli değişim içinde bulunan alanlarda kendisini güncelleyen Usul Hukuk, farklı alanlarda uzmanlaşan hukukçu ve çalışanları ile müvekkillerine organize bir sistem dahilinde hizmet vermektedir.

Hakkımızda

Küresel Ekip. Dünya standartlarında başarılar.

Kaan Özçelik

KURUCU AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini de Doğuş Üniversitesi’nde özel hukuk alanında devam ettiren Kaan Özçelik, Sermaye Piyasası Hukuku özelinde şirketlerin halka arz edilmesi ve borsaya kote olması konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca aktif şirket danışmanlıkları yapmakla Ticaret Hukuku, Kripto Para Hukuku, Maden Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Kira Hukuku alanları ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Adem Gökmen

AVUKAT

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yerleşmiş, bölüm ikinciliği ile Hukuk Fakültesi’nde çift ana dal programı ile öğrenimini tamamlamış, 2017 yılında avukatlık yapmaya başlamıştır. Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku alanlarında uzmanlaşan Adem Gökmen, Fintech – Elektronik Para Bankacılığı Hukuku ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Bilal Tarı

AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku alanlarında uzmanlaşan Bilal Tarı, Spor Hukuku alanında Profesyonel Sporcu ve Teknik Ekip Sözleşmeleri ile Tahkim Hukuku alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Önder Meydan

AVUKAT

2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesine 2.olarak yerleşmiş, 2015 yılında mezun olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Kişiler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere hukukun pek çok alanında dava ve iş takibi yapan Önder Meydan İnfaz Hukuku alanında da çalışmalar yapmaktadır.

Miray Kebabcı

STAJYER AVUKAT

2017 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2021 yılında mezun olmuştur. Miray Kebabcı Usul Hukuk & Danışmanlık bünyesinde zorunlu avukatlık stajını devam ettirmektedir.

Şevval Demirezen

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2017 yılında Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne yerleşmiş, çift ana dal programı ile Psikoloji bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Psikolojik danışman olarak hizmet vermektedir.

Sizlere Hizmet Vermekten Mutluluk Duyarız

Sorularınızı yanıtlamaya yardımcı olmak için buradayız. Adli konular karmaşık olabilir, uzmanlarımız konunuzla ilgili her konuda sizi bilgilendirmeye yardımcı olmaya hazırdır. Uzmanlığımızı sizin için kullanmaktan büyük gurur duyuyoruz ve sizden haber almayı dört gözle bekliyoruz.