İcra/İflas Hukuku

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklının talebi ile devlet tarafından borcun nasıl tahsil edileceğini belirleyen hukuk dalına, icra ve iflas hukuku denmektedir.

Alacakları borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklılar, zor kullanarak alacaklarını tahsil edemezler. Bu durumda borçluya karşı zorlama (cebri icra), sadece, kamu otoritesi tarafından ve yasalar çerçevesinde yapılabilir.

Usul Hukuk tarafından İcra ve İflas Hukuku konusunda tecrübeli avukatlar tarafından müvekkillere şeffaf ve güvenilir bir şekilde hizmet verilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku, borçların tahsil edilmesi (icra) ve iflas durumlarında borç ve alacak ilişkilerinin düzenlenmesi ile ilgilenir. Bu hukuk dalı, alacaklıların haklarını korurken, borçluların da haklarını gözetir ve adil bir çözüm süreci sunar.

İcra ve İflas Hukukunun Önemi

 • Alacakların Tahsili: İcra Hukuku, alacaklıların haklarını koruyarak, alacakların yasal yollarla tahsil edilmesini sağlar.
 • İflas Süreçlerinin Yönetimi: İflas durumlarında, borçların adil bir şekilde yeniden yapılandırılmasını ve borçluların iflastan çıkış süreçlerini düzenler.
 • Hukuki Denge ve Adalet: Borç ve alacak ilişkilerinde hukuki bir denge sağlayarak, tüm taraflar için adil bir çözüm yolunu hedefler.

İcra ve İflas Hukuku Hizmetleri

İcra ve İflas Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar ve hukuk danışmanları, şu hizmetleri sunar:

 • Alacak Tahsilatı ve İcra İşlemleri: Alacakların yasal yollarla tahsil edilmesi için icra işlemlerinin yürütülmesi.
 • İflas Yönetimi ve Danışmanlık: İflas durumlarında borçların yeniden yapılandırılması ve iflas süreçlerinin yönetimi.
 • Hukuki Danışmanlık: İcra ve iflas hukuku süreçleri hakkında danışmanlık ve rehberlik hizmetleri.
 • Anlaşma ve Uzlaşma Yöntemleri: Borç-alacak ilişkilerinde uzlaşma ve anlaşma yollarının araştırılması ve uygulanması.
 •  

İcra ve İflas Hukukunu ilgilendiren Dava ve İşler:

 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takibi,
 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi,
 • İtirazın iptali davaları,
 • Menfi tespit ve istirdat davaları,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • Borca itiraz ve istihkak davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Ecrimisil davaları ve müdahalenin men-i davaları,
 • İhtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları,
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi,
 • Maden haczi davaları,
 • İhalenin feshi davaları

 İcra Takibi Türleri:

 • İlamlı icra takibi
 • İlamsız icra takibi
 • Kambiyo takibi
 • Rehin takibi
 • İpotek takibi
 • Kira takibi
 • Çocuk teslim takibi
 • Nafaka takibi

Haciz Türleri:

 • Kesin(İcrai) Haciz: Takibin kesinleşmesinden sonra, satış yetkisi veren haciz türüdür.
 • Geçici Haciz: İtirazın geçici olarak kaldırılması halinde istenebilir.
 • İlave Haciz: Hacizli malın alacağın tamamını karşılamaması üzerine talep edilebilir.
 • Tamamlama Haczi: İcra müdürü haczedilen mala yanlış değer biçtiği takdirde yapılır.
 • İhtiyati Haciz: Alacağın güvence altına alınması istendiğinde tercih edilir.

Borcun ve alacaklı-borçlu arasındaki hukuki ilişkinin türüne

 göre yukarıdaki haciz türlerinden biri işleme konur.

İcra Ceza Mahkemesi Nedir?

    İcra ve İflas Kanunu’nun 331 ve 345. maddeleri arasında tanımlanan ve icra hukuku ile bağlantılı suçlara dair yargılama yapmakla görevli özel mahkemeye icra ceza mahkemesi denmektedir. İcra ceza mahkemeleri, özel kanunlara bağlı ceza mahkemelerinden olduğu için, sadece icra ve iflas ile ilgili davalara bakmakla görevlidir. Bu kapsamda, icra mahkemesi tarafından bakılabilecek davalar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Borçlunun alacaklısını zarara sokmak amacıyla mevcudunu eksiltmesi suçu
 • Borçlunun kendisini aciz duruma düşürmesi veya durumunu ağırlaştırması suçu
 • İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin etme suçu
 • Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu suçu
 • Konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmada yetkili kimseleri hataya düşürme suçu
 • Müflisin mallarını vermeyenlerin işlediği suçlar
 • Usule aykırı olarak ticareti terk etme suçu
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu
 • Taahhüdü ihlal suçu
 • Çocuk teslimi emrine muhalefet suçu
 • İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girme suçu
 • İcra iflas kanunu 30 ve 31. maddeler hükmüne uymama suçu
 • Nafaka ödenmemesi veya nafaka kararlarına uymama suçu
 • Artırmadan çekilme suçu

İcra ve iflas davalarında kovuşturma yapılabilmesi için, icra ceza mahkemesi şikâyet şartını aramaktadır.  Şikâyeti yapacak kişinin, suç teşkil eden olayı öğrendiği tarihten itibaren, en geç üç ay içinde şikayetini yapması gerekmektedir. Suç teşkil eden fiil daha sonradan öğrenilmişse, suçun işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde şikâyet edilmesi gerekmektedir.

İflas Nedir?

Ticari bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye, tacir adı verilmektedir. Bir tacirin, haczedilen bütün mallarının paraya çevrilmesi suretiyle, bilinen bütün alacaklılarının alacağının ödenmesini sağlayan toplu tasfiye yöntemine hukuk iflas denmektedir. İflas sadece tacirler için geçerli olmaktadır. İcrayı kimse kendisi için isteyemezken, iflası tacirler kendileri için isteyebilmektedir. İflasın kanunda iki sebebi bulunmaktadır. Genel sebep, tacirin borç vadesinin gelmesi ve borcunu ödememesidir. 

Özel iflas sebepleri ise şu şekilde belirtilmektedir;

 • Sermaye şirketinin pasifinin aktifinden fazla olması
 • Terekenin mevcudunun, borcuna yetmemesi
 • Haciz yolu ile yapılan takipte borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkması ve kalan mevcudunun da vadesi gelmiş ve bir yıl içinde vadesi gelecek borçlarını karşılamaya yetmemesi.

Biz kimiz

Usul Hukuk, hukukun her alanında ihtisas sahibi avukatları ile Türkiye, ABD, Avrupa, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinde müvekkillerinin ihtiyacı olan hukuki desteği sağlayan bağımsız bir hukuk bürosudur.

Birçok sektörden Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları ile uluslararası alanlarda faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık veren, Dünyada ve Türkiye’de sürekli değişim içinde bulunan alanlarda kendisini güncelleyen Usul Hukuk, farklı alanlarda uzmanlaşan hukukçu ve çalışanları ile müvekkillerine organize bir sistem dahilinde hizmet vermektedir.

Küresel Ekip. Dünya standartlarında başarılar.

Kaan Özçelik

KURUCU AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini de Doğuş Üniversitesi’nde özel hukuk alanında devam ettiren Kaan Özçelik, Sermaye Piyasası Hukuku özelinde şirketlerin halka arz edilmesi ve borsaya kote olması konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca aktif şirket danışmanlıkları yapmakla Ticaret Hukuku, Kripto Para Hukuku, Maden Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Kira Hukuku alanları ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Adem Gökmen

AVUKAT

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yerleşmiş, bölüm ikinciliği ile Hukuk Fakültesi’nde çift ana dal programı ile öğrenimini tamamlamış, 2017 yılında avukatlık yapmaya başlamıştır. Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku alanlarında uzmanlaşan Adem Gökmen, Fintech – Elektronik Para Bankacılığı Hukuku ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Bilal Tarı

AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku alanlarında uzmanlaşan Bilal Tarı, Spor Hukuku alanında Profesyonel Sporcu ve Teknik Ekip Sözleşmeleri ile Tahkim Hukuku alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Önder Meydan

AVUKAT

2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesine 2.olarak yerleşmiş, 2015 yılında mezun olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Kişiler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere hukukun pek çok alanında dava ve iş takibi yapan Önder Meydan İnfaz Hukuku alanında da çalışmalar yapmaktadır.

Miray Kebabcı

STAJYER AVUKAT

2017 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2021 yılında mezun olmuştur. Miray Kebabcı Usul Hukuk & Danışmanlık bünyesinde zorunlu avukatlık stajını devam ettirmektedir.

Şevval Demirezen

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2017 yılında Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne yerleşmiş, çift ana dal programı ile Psikoloji bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Psikolojik danışman olarak hizmet vermektedir.

Sizlere Hizmet Vermekten Mutluluk Duyarız

Sorularınızı yanıtlamaya yardımcı olmak için buradayız. Adli konular karmaşık olabilir, uzmanlarımız konunuzla ilgili her konuda sizi bilgilendirmeye yardımcı olmaya hazırdır. Uzmanlığımızı sizin için kullanmaktan büyük gurur duyuyoruz ve sizden haber almayı dört gözle bekliyoruz.