Ticaret Hukuku

Gerçek ve tüzel kişiler arasında oluşan ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalına ticaret hukuku denmektedir.

Ticaret hukuku, ticaret ile ilgili tüm mevzuatı kapsamaktadır. Ticaret hukuku ile ilgili tüm hükümler, Türk Ticaret Kanunu’nda ayrıntılı hâle getirilmiştir.  Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi kartları Kanunu ticaret hukukunun kapsamına giren kanunlardandır.

Usuk Hukuk bünyesinde sermaye şirketleri ve gerçek kişi tacirlere ticari hayatta karşılaşılabilinecek sorunlar kapsamında önleyici danışmanlık verilmekte, oluşan ihtilafların çözülebilmesi amacıyla alternatif çözümler sunulmaktadır.

Günümüz iş dünyasında, ticari faaliyetlerin düzenlenmesi ve korunması amacıyla Ticaret Hukuku büyük bir önem taşımaktadır. Her ölçekteki işletme için hayati olan bu hukuk dalı, iş ilişkilerinin sağlıklı ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu yazıda, Ticaret Hukuku’nun temel unsurlarını, işletmeler için önemini ve bu alandaki hukuki hizmetlerin gerekliliğini ele alacağız.

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret Hukuku, şirketlerin ve bireysel ticari işletmelerin faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarını içerir. Bu alandaki yasalar, ticari işlemler, şirketler hukuku, iflas hukuku, rekabet hukuku ve tüketici hakları gibi geniş bir yelpazeyi kapsar. Ticaret Hukuku, iş dünyasının düzenini ve adaletini sağlamak için vazgeçilmezdir.

Ticaret Hukukunun Genel Kavramları:

Tacir: Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişidir.

Ticari İşletme: Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.

Ticaret Unvanı: Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

Haksız Rekabet: Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız rekabet hükümleri kapsamında ele alınır.

Ticari Defterler: Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, TTK’ ya göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.

Cari Hesap Sözleşmesi: İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir.  

Acentelik: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimsedir.

Ticaret Hukukunun Önemi

 • Adil Ticaret Ortamının Sağlanması: Ticaret Hukuku, iş dünyasında adil bir rekabet ve ticaret ortamı yaratılmasına katkı sağlar. Bu, tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi anlamına gelir.
 • Hukuki Güvence: İşletmeler, Ticaret Hukuku sayesinde hukuki bir çerçevede güvenle faaliyet gösterebilirler. Sözleşmeler ve ticari işlemler, bu hukuk dalının sağladığı güvenceler altında gerçekleşir.
 • Uluslararası Ticaretin Kolaylaştırılması: Globalleşen dünyada, uluslararası ticaretin düzenlenmesi ve kolaylaştırılması için Ticaret Hukuku büyük bir rol oynar.

Ticaret Hukuku Kapsamındaki Şirketler:

  Şahıs Şirketleri: Tüzel bir kişiliğe sahip ve ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu şirketlerdir.

 •         Kolektif Şirket: Ticari bir işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortakların hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir.
 •       Komandit Şirket: alacaklılara karşı en az bir sınırsız, bir de sınırlı sorumlu olmak üzere iki ortağı bulunması gereken, tüzelkişiliği olan ticaret ortaklığıdır.

Sermaye Şirketleri: Gücünü ve değerini sermayesi ile yönetim şeklinden alan şirketlerdir.

 •       Anonim Şirket: Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, ortakların yalnızca şirkete karşı taahhüt ettikleri miktarla sınırlı olarak sorumlu oldukları şirkettir.
 •         Limited Şirket: Bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı adı altında kurulan şirketlere denir. Bu tip şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen Limited şirketler, yalnızca sigortacılık ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteremezler
 •       Kooperatif Şirket: İnsan ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluşlardır.

Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Görülen Davalar:

Asliye ticaret mahkemeleri, TTK ve ilgili kanunlarda ticari dava olduğu kabul edilen davalara bakmaktadır. 

Mahkemenin görev alanına giren davalardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Rekabet yasağı davası
 • Çek, senet ve bono ile ilgili davalar
 • İflas davası
 • İşletmenin veya malvarlığının devralınması, birleşmesi ve tür değiştirmesiyle ilgili davalar
 • Komisyon sözleşmesiyle ilgili davalar
 • Ticari temsilciler ve ticari vekillerle ilgili davalar
 • Sigorta ile ilgili davalar
 • Kredi mektubu ve kredi emriyle ilgili davalar
 • Bankalara ve diğer finansal kuruluşlara ödünç para verme ile ilgili davalar
 • Konusu parayla ölçülebilen davalarda dava değeri 300.000 TL olan davalar
 • Türk Ticaret Kanunu’nda hâkimin kesin olarak karara bağlayacağı öngörülen davalar
 • Tahkim yargılamasıyla ilgili davalar
 • İflastan ve konkordatodan kaynaklanan davalar
 • Şirketlerin organları, tasfiyeleri ve fesihlerine ilişkin davalar

Asliye ticaret mahkemelerinin baktığı davalarda, taraf tacir olmalıdır. Ayrıca dava, her iki tarafın ticari işletmeleri ile ilgili olmaktadır.

Ticaret Hukuku Hizmetleri

Ticaret Hukuku alanında uzman avukatlar ve hukuk danışmanları, işletmelere bir dizi hizmet sunar. Bunlar arasında:

 • Sözleşme Hazırlama ve Danışmanlık: Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi, işletmelerin hukuki risklerini azaltır.
 • Şirketler Hukuku: Şirket kuruluşu, birleşme, devralma ve şirket yapılandırması gibi konularda danışmanlık.
 • İflas ve Yeniden Yapılandırma: İflas süreçlerinin yönetimi ve borçların yeniden yapılandırılması.
 • Rekabet Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hakları: Rekabeti koruma ve fikri mülkiyet haklarının savunulması.

   Asliye ticaret mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar için de istinaf yolu açık bulunmaktadır. İstinafa gidilebilecek kararlar, nihai kararlar ile ihtiyati haciz ve tedbir kararları olarak sınırlandırılmıştır. Bu nedenle yargılama süresi içerisinde verilmiş olan ara kararlar için istinaf yolu bulunmamaktadır. Ayrıca, istinafa gidebilmek için davanın belirli bir değerden daha fazla olması gerekmektedir, bu değer her yıl Adalet Bakanlığı tarafından belirlenerek yayınlanmaktadır.

Biz kimiz

Usul Hukuk, hukukun her alanında ihtisas sahibi avukatları ile Türkiye, ABD, Avrupa, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinde müvekkillerinin ihtiyacı olan hukuki desteği sağlayan bağımsız bir hukuk bürosudur.

Birçok sektörden Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları ile uluslararası alanlarda faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık veren, Dünyada ve Türkiye’de sürekli değişim içinde bulunan alanlarda kendisini güncelleyen Usul Hukuk, farklı alanlarda uzmanlaşan hukukçu ve çalışanları ile müvekkillerine organize bir sistem dahilinde hizmet vermektedir.

Küresel Ekip. Dünya standartlarında başarılar.

Kaan Özçelik

KURUCU AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini de Doğuş Üniversitesi’nde özel hukuk alanında devam ettiren Kaan Özçelik, Sermaye Piyasası Hukuku özelinde şirketlerin halka arz edilmesi ve borsaya kote olması konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca aktif şirket danışmanlıkları yapmakla Ticaret Hukuku, Kripto Para Hukuku, Maden Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Kira Hukuku alanları ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Adem Gökmen

AVUKAT

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yerleşmiş, bölüm ikinciliği ile Hukuk Fakültesi’nde çift ana dal programı ile öğrenimini tamamlamış, 2017 yılında avukatlık yapmaya başlamıştır. Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku alanlarında uzmanlaşan Adem Gökmen, Fintech – Elektronik Para Bankacılığı Hukuku ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Bilal Tarı

AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku alanlarında uzmanlaşan Bilal Tarı, Spor Hukuku alanında Profesyonel Sporcu ve Teknik Ekip Sözleşmeleri ile Tahkim Hukuku alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Önder Meydan

AVUKAT

2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesine 2.olarak yerleşmiş, 2015 yılında mezun olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Kişiler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere hukukun pek çok alanında dava ve iş takibi yapan Önder Meydan İnfaz Hukuku alanında da çalışmalar yapmaktadır.

Miray Kebabcı

STAJYER AVUKAT

2017 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2021 yılında mezun olmuştur. Miray Kebabcı Usul Hukuk & Danışmanlık bünyesinde zorunlu avukatlık stajını devam ettirmektedir.

Şevval Demirezen

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2017 yılında Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne yerleşmiş, çift ana dal programı ile Psikoloji bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Psikolojik danışman olarak hizmet vermektedir.

Sizlere Hizmet Vermekten Mutluluk Duyarız

Sorularınızı yanıtlamaya yardımcı olmak için buradayız. Adli konular karmaşık olabilir, uzmanlarımız konunuzla ilgili her konuda sizi bilgilendirmeye yardımcı olmaya hazırdır. Uzmanlığımızı sizin için kullanmaktan büyük gurur duyuyoruz ve sizden haber almayı dört gözle bekliyoruz.