Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür.

Bireyler toplumda diğerlerinin davranışları sebebiyle mağdur olabilirler ya da kendilerine yöneltilmiş haksız suçlamalara maruz kalabilirler. Bu gibi durumlar ceza hukukunun kapsamındadır. Gerçek kişilerin davranışına özel yaptırımları düzenleyen ceza hukukunun işlevi, öncelikle toplumun düzenini sağlamak ve bireylerin ilişkilerini düzenlemektir.

Ceza hukukunun amacına, 5237 sayılı TCK’nın 1. Maddesinde de yer verilmiştir. Buna göre; “Ceza kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir”. 

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza Hukuku, bireylerin veya kurumların işlediği suçlar ve bu suçlara uygulanacak yaptırımlar ile ilgilenir. Ceza kanunları, suçların tanımını yapar ve bu suçlara verilecek cezaları belirler. Ceza Hukuku’nun temel amacı, toplum düzenini korumak ve suç işleyenlere adil bir şekilde yargılamalar yapmaktır.

Ceza Hukukunun Önemi

 • Toplumsal Düzenin Korunması: Ceza Hukuku, suçların önlenmesi ve cezalandırılması yoluyla toplumsal düzenin korunmasına yardımcı olur.
 • Adil Yargılama Süreçleri: Her bireye adil bir yargılama süreci sağlamak, Ceza Hukuku’nun temel prensiplerinden biridir.
 • Suç ve Ceza Dengesi: Ceza Hukuku, suçun ciddiyetine göre adil ve orantılı cezaların uygulanmasını sağlar.

Ceza Hukuku Hizmetleri

Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar, bireylerin ve kurumların hukuki haklarını korumak için çeşitli hizmetler sunar. Bu hizmetler arasında:

 • Savunma ve Temsil: Suçlamalar karşısında bireylerin ve kurumların savunmasını üstlenme.
 • Danışmanlık: Ceza yargılamaları ve süreçleri hakkında danışmanlık ve rehberlik sunma.
 • Temyiz ve İtiraz İşlemleri: Mahkeme kararlarına karşı temyiz ve itiraz süreçlerinde destek sunma.
 • Suç Önleme Danışmanlığı: Suç işlenmeden önce hukuki uyumluluk ve risk yönetimi konusunda danışmanlık.

Ceza hukuku bu hukuki değerleri suç tanımlamaları yoluyla korumaktadır. Ceza Hukuku ve Ceza Davaları alanında deneyimli olan Usul Hukuk bürosu soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine hukuki danışmanlığın yanı sıra avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

DAVA VEKİLLİĞİ HİZMETLERİ ;

 1. Soruşturma aşamasında gerek müşteki gerekse şüpheli sıfatında olan kişilere her türlü hukuki desteğin sağlanması,
 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki işlerin takibi ile tutukluluk inceleme duruşmaları,

Sulh ceza hakimliği, eski hali ile sulh ceza mahkemesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yapılan bazı soruşturma işlemleri ile bu işlemlere yapılan itirazlar ve idari nitelikte bazı işlemlere (Örn, idari para cezasına itiraz) itirazları inceleyen bir hakimlik/mahkeme olarak görev yapmaktadır.

 1. Asliye ceza davaları,

Asliye Ceza Mahkemesi on yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçların yargılamasını yapmakla yükümlü bir mahkemedir. Asliye Ceza Mahkemesi diğer kanunlarla başka mahkemelerin görevli kılınmadığı tüm ceza davalarına ve işlere bakmaktadır.

 1. Ağır ceza davaları,

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlar, yani üst sınırı 10 yıldan daha fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakmak ağır ceza mahkemesinin görevidir. (5235 Sayılı Kanun md. 12).

 1. Askeri ceza davaları,

Askeri ceza hukukunun konusu, askeri ceza kanunu ile diğer askeri kanunlarda yazılı suçlar ve bunlara uygulanacak yaptırımların incelenmesidir. Askeri ceza hukuku; askeri ceza ve disiplin davalarını kapsayan ve bu konuda hukuki düzenlemeleri barındıran bir kamu hukuk dalıdır.

 1. İcra Ceza Davaları,

İcra ceza hükümleri ile borçlunun kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi sağlanarak ve kötüniyetli davranışlarda bulunması önlenerek alacaklının alacağına kavuşması amaçlanmaktadır.

 1. Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere ve her türlü Ceza Hukukundan kaynaklanabilecek uyuşmazlık konusu davalar.

 

Mali Ceza Hukuku

Vergi, gümrük ve kaçakçılık suçları ve diğer ceza kanunlarından kaynaklanan mali suçlarda gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine etkin çözüm yöntemleri sunmakta; bu alanda açılan soruşturma ve davaları müvekkillerimizin haklarını en üst düzeyde savunmak suretiyle takip etmekte ve sonuçlandırmaktayız. Ekibimiz, bu alandaki spesifik çalışmaları ve uzmanlığının yanı sıra gümrük ve vergi alanında Türkiye’nin önde gelen uzmanlarıyla geliştirdiği işbirliği çerçevesinde müvekkillerine sonuç odaklı hukuki hizmet vermektedir.

 

Bilişim, İletişim ve Medya Hukuku

Usul Hukuk Bürosu olarak yüzlerce müvekkilimize verdiğimiz hukuki hizmet sonucu kazandığımız derin tecrübe çerçevesinde; bilişim teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi, cevap ve düzeltme hakkının icrası ve bu alanda gereken hukuki başvurular, kişisel verilerin korunması, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğinin korunması, medya yoluyla işlenen suçlar ve bilişim suçları, internet yoluyla gerçekleştirilen fikri ve sınai hak ihlalleri, internetten içerik kaldırılması alanlarında etkin hukuki hizmet vermekteyiz.

 

İnfaz Hukuku

İnfaz Hukuku, Ceza Hukukunun bir dalı olmakla beraber, Ceza Mahkemelerince verilen mahkumiyet kararlarında hapis, adli para cezası ve güvenlik tedbirlerinin nasıl ve ne şekilde infaz edileceğini anlatan bu sürecin usullerini belirleyen hukuk dalıdır. Ekibimiz, ceza yargılamalarının sonunda mahkum olmuş vatandaşlarımıza da etkin ve hızlı şekilde çözüm odaklı infaz hukuku alanında teknik destek ve danışmanlık sunmaktadır. 

İcra/İflas Hukuku

       Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklının talebi ile devlet tarafından borcun nasıl tahsil edileceğini belirleyen hukuk dalına, icra ve iflas hukuku denmektedir. Alacakları borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklılar, zor kullanarak alacaklarını tahsil edemezler. Bu durumda borçluya karşı zorlama (cebri icra), sadece, kamu otoritesi tarafından ve yasalar çerçevesinde yapılabilir. Usul Hukuk tarafından İcra ve İflas Hukuku konusunda tecrübeli avukatlar tarafından müvekkillere şeffaf ve güvenilir bir şekilde hizmet verilmektedir.

İcra ve İflas Hukukunu ilgilendiren Dava ve İşler:

 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takibi,
 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi,
 • İtirazın iptali davaları,
 • Menfi tespit ve istirdat davaları,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • Borca itiraz ve istihkak davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Ecrimisil davaları ve müdahalenin men-i davaları,
 • İhtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları,
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi,
 • Maden haczi davaları,
 • İhalenin feshi davaları

 İcra Takibi Türleri:

 • İlamlı icra takibi
 • İlamsız icra takibi
 • Kambiyo takibi
 • Rehin takibi
 • İpotek takibi
 • Kira takibi
 • Çocuk teslim takibi
 • Nafaka takibi

Haciz Türleri:

 • Kesin(İcrai) Haciz: Takibin kesinleşmesinden sonra, satış yetkisi veren haciz türüdür.
 • Geçici Haciz: İtirazın geçici olarak kaldırılması halinde istenebilir.
 • İlave Haciz: Hacizli malın alacağın tamamını karşılamaması üzerine talep edilebilir.
 • Tamamlama Haczi: İcra müdürü haczedilen mala yanlış değer biçtiği takdirde yapılır.
 • İhtiyati Haciz: Alacağın güvence altına alınması istendiğinde tercih edilir.

Borcun ve alacaklı-borçlu arasındaki hukuki ilişkinin türüne

 göre yukarıdaki haciz türlerinden biri işleme konur.

 

 

İcra Ceza Mahkemesi Nedir?

İcra ve İflas Kanunu’nun 331 ve 345. maddeleri arasında tanımlanan ve icra hukuku ile bağlantılı suçlara dair yargılama yapmakla görevli özel mahkemeye icra ceza mahkemesi denmektedir. İcra ceza mahkemeleri, özel kanunlara bağlı ceza mahkemelerinden olduğu için, sadece icra ve iflas ile ilgili davalara bakmakla görevlidir. Bu kapsamda, icra mahkemesi tarafından bakılabilecek davalar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Borçlunun alacaklısını zarara sokmak amacıyla mevcudunu eksiltmesi suçu
 • Borçlunun kendisini aciz duruma düşürmesi veya durumunu ağırlaştırması suçu
 • İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin etme suçu
 • Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu suçu
 • Konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmada yetkili kimseleri hataya düşürme suçu
 • Müflisin mallarını vermeyenlerin işlediği suçlar
 • Usule aykırı olarak ticareti terk etme suçu
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu
 • Taahhüdü ihlal suçu
 • Çocuk teslimi emrine muhalefet suçu
 • İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girme suçu
 • İcra iflas kanunu 30 ve 31. maddeler hükmüne uymama suçu
 • Nafaka ödenmemesi veya nafaka kararlarına uymama suçu
 • Artırmadan çekilme suçu

İcra ve iflas davalarında kovuşturma yapılabilmesi için, icra ceza mahkemesi şikâyet şartını aramaktadır.  Şikâyeti yapacak kişinin, suç teşkil eden olayı öğrendiği tarihten itibaren, en geç üç ay içinde şikayetini yapması gerekmektedir. Suç teşkil eden fiil daha sonradan öğrenilmişse, suçun işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde şikâyet edilmesi gerekmektedir.

İflas Nedir?

Ticari bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye, tacir adı verilmektedir. Bir tacirin, haczedilen bütün mallarının paraya çevrilmesi suretiyle, bilinen bütün alacaklılarının alacağının ödenmesini sağlayan toplu tasfiye yöntemine hukuk iflas denmektedir. İflas sadece tacirler için geçerli olmaktadır. İcrayı kimse kendisi için isteyemezken, iflası tacirler kendileri için isteyebilmektedir. İflasın kanunda iki sebebi bulunmaktadır. Genel sebep, tacirin borç vadesinin gelmesi ve borcunu ödememesidir. 

Özel iflas sebepleri ise şu şekilde belirtilmektedir;

 • Sermaye şirketinin pasifinin aktifinden fazla olması
 • Terekenin mevcudunun, borcuna yetmemesi
 • Haciz yolu ile yapılan takipte borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkması ve kalan mevcudunun da vadesi gelmiş ve bir yıl içinde vadesi gelecek borçlarını karşılamaya yetmemesi.

Biz kimiz

Usul Hukuk, hukukun her alanında ihtisas sahibi avukatları ile Türkiye, ABD, Avrupa, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinde müvekkillerinin ihtiyacı olan hukuki desteği sağlayan bağımsız bir hukuk bürosudur.

Birçok sektörden Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları ile uluslararası alanlarda faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık veren, Dünyada ve Türkiye’de sürekli değişim içinde bulunan alanlarda kendisini güncelleyen Usul Hukuk, farklı alanlarda uzmanlaşan hukukçu ve çalışanları ile müvekkillerine organize bir sistem dahilinde hizmet vermektedir.

Küresel Ekip. Dünya standartlarında başarılar.

Kaan Özçelik

KURUCU AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini de Doğuş Üniversitesi’nde özel hukuk alanında devam ettiren Kaan Özçelik, Sermaye Piyasası Hukuku özelinde şirketlerin halka arz edilmesi ve borsaya kote olması konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca aktif şirket danışmanlıkları yapmakla Ticaret Hukuku, Kripto Para Hukuku, Maden Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Kira Hukuku alanları ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Adem Gökmen

AVUKAT

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yerleşmiş, bölüm ikinciliği ile Hukuk Fakültesi’nde çift ana dal programı ile öğrenimini tamamlamış, 2017 yılında avukatlık yapmaya başlamıştır. Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku alanlarında uzmanlaşan Adem Gökmen, Fintech – Elektronik Para Bankacılığı Hukuku ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Bilal Tarı

AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku alanlarında uzmanlaşan Bilal Tarı, Spor Hukuku alanında Profesyonel Sporcu ve Teknik Ekip Sözleşmeleri ile Tahkim Hukuku alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Önder Meydan

AVUKAT

2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesine 2.olarak yerleşmiş, 2015 yılında mezun olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Kişiler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere hukukun pek çok alanında dava ve iş takibi yapan Önder Meydan İnfaz Hukuku alanında da çalışmalar yapmaktadır.

Miray Kebabcı

STAJYER AVUKAT

2017 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2021 yılında mezun olmuştur. Miray Kebabcı Usul Hukuk & Danışmanlık bünyesinde zorunlu avukatlık stajını devam ettirmektedir.

Şevval Demirezen

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2017 yılında Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne yerleşmiş, çift ana dal programı ile Psikoloji bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Psikolojik danışman olarak hizmet vermektedir.

Sizlere Hizmet Vermekten Mutluluk Duyarız

Sorularınızı yanıtlamaya yardımcı olmak için buradayız. Adli konular karmaşık olabilir, uzmanlarımız konunuzla ilgili her konuda sizi bilgilendirmeye yardımcı olmaya hazırdır. Uzmanlığımızı sizin için kullanmaktan büyük gurur duyuyoruz ve sizden haber almayı dört gözle bekliyoruz.